Toekomstvisie Maasbree, Brits op eigen kracht

Als voorzitter van het nieuwe dorpsoverleg heet ik jullie van harte welkom. Een bijzonder woord van welkom aan de gemeentelijke vertegenwoordigers in de personen van wethouder Roland van Kessel en Wil van der Coelen. De wethouder zal zo dadelijk onze toekomstvisie "Brits op eigen Kracht" in ontvangst gaan nemen.

Een terugblik.

Ter voorbereiding van de herindeling in 2010 heeft de werkgroep Maasbree Oké in 2009 een leefbaarheidsrapportage opgesteld. Aan deze werkgroep, onder voorzitterschap van de Paul Sanders, toen inwoner van Maasbree en nu wethouder, mocht ik ook deelnemen. Ook in die rapportage staan ook een aantal aandachtspunten en potenties voor de leefbaarheid in Maasbree. De rapportage is opgesteld in opdracht van én onder begeleiding van de gemeente. Nu betreft het een visie opgesteld voor en door de bewoners van ons EIGEN dorp. In die zin, beste mensen al een uniek momentje.

Voor 2010, in de toenmalige gemeente Maasbree bepaalde onze eigen raadsleden en onze EIGEN wethouder doorgaans wat er in ons dorp gebeurde. Het dorp kon altijd via de hele korte lijnen (in de kroeg, op straat, bij de vereniging) haar mening uiten om zo nodig invloed uit te oefenen op de besluitvorming .

Toen we in 2010, samen met 10 andere dorpen de grotere gemeente Peel en Maas vormden, betekende dit drastische veranderingen voor onze positie als gemeenschap.

Besluitvorming vindt in een veel breder en moeizamer kader plaats. Het is allemaal niet meer zo vanzelfsprekend als dat het ooit voor ons was.

In tegenstelling tot vele andere collega-kernen bleven we als Bree, naar mijn mening in ieder geval, te veel vertrouwen, dat het allemaal wel goed zou komen. Het dorp leunde en leunt sterk achterover. Wat het voor het overigens voor het eerste officiële dorpsoverleg niet makkelijk heeft gemaakt. Ze kregen daardoor geen tot weinig steun.

Ontwikkelingen

Het is zaak nu uit die ruststand te komen. Zeker omdat de overheid streeft naar een samenleving waarin burgers meer verantwoordelijkheid op zich nemen als het gaat om maatschappelijke kwesties. De overheid doet een beroep op de burgers bij het in standhouden van de leefbaarheid door o.a. te bezuinigen op accommodaties, op onderhoud van openbare ruimte, subsidies van verenigingen of de zorg. Om maar enkele voorbeelden te noemen. Deze terugtrekkende beweging van de overheid betekent dat de kwaliteit van de woonomgeving ook steeds meer afhankelijk wordt van de inzet van de inwoner. Daarbij is er steeds meer het besef dat wij juist als inwoners, beter als wie dan ook, weten wat hier in het dorp allemaal speelt. En juist wij samen zouden moeten kunnen bepalen hoe we ons als Maasbree verder (ruimtelijk) kunnen door ontwikkelen.

Initiatiefgroep

Ongeveer een jaar geleden heeft een groep inwoners van Maasbree elkaar opgezocht en samen met het toenmalige dorpsoverleg, geconcludeerd, dat in Maasbree het roer om moest. De dorpsgemeenschap moet zich niet meer laten leiden, maar zelf de regie pakken bij toekomstige ontwikkelingen. Onder de naam "Initiatiefgroep Toekomstvisie Maasbree" is in eerste instantie gebrainstormd over de vraag welke onderwerpen voor de toekomst van Maasbree van belang zijn. Er zijn een achttal werkgroepen (van 6 a 7 personen per werkgroep) gevormd. De werkzaamheden van de werkgroepen werden gecoördineerd en begeleid door een stuurgroep, die bestond uit de voorzitters van de werkgroepen. Opdracht aan iedere werkgroep was iets te zeggen over de identiteit van Maasbree en een visie op te stellen over hun toegedeelde onderwerp.

De deelvisies zijn in april jl gebundeld tot een conceptvisie, waarbij we voortreffelijk werden bijgestaan door Jan Custers. Dank Jan hiervoor.

De visie is op 22 april besproken met geïnteresseerde inwoners tijdens een interactieve dorpsbijeenkomst. Hoewel de belangstelling niet overweldigend was, was het wel een zeer geslaagde avond.

De ingekomen opmerkingen/reacties zijn weer verwerkt door de stuurgroep en daarmee was de visie in feite definitief.

Advies initiatiefgroep

De stuurgroep heeft vervolgens de visie aangeboden aan het Dorpsoverleg met daarbij een tweeledig advies.

 1. Neem de visie over en biedt het aan aan de verantwoordelijk wethouder. Hiervoor zijn we vanavond bijelkaar.
 2. Zorg voor een krachtige organisatie rondom het dorpsoverleg.

Organisatie

Deze krachtige organisatie is ondertussen neergezet. Een prestatie van jewelste. Er staat een geheel nieuw dorpsoverleg. De stuurgroep van de toekomstvisie, aangevuld met de enkele nog overgebleven leden van het toenmalige dorpsoverleg vormen NU het nieuwe dorpsoverleg. Een breed bestuur van in totaal 14 personen, waarvan een 5 tal het dagelijks bestuur vormt (Peter Heuvelmans, Anton Verboort, Harold Stemkens, Carla Hermans en ikzelf) De overige leden zijn kartrekkers van een zevental werkgroepen t.w.

 • wonen en leefomgeving (Paul Wulms),
 • het buitengebied (Frans Willems),
 • verenigingen (Ben Smedts),
 • welzijn-zorg (Rob Huskens en Hanneke Hinssen), horeca/toerisme/recreatie (Harold Stemkens)
 • bedrijfsleven en werkgelegenheid (Roy Niens) en
 • een werkgroep jeugd en jongeren (olv Bart Linssen en Roy van de Broek).

Een organisatie (van meer dan 50 personen) die in staat zal zijn inhoud te geven aan de uitvoering van de toekomstvisie en ook tijdig kan inspringen op maatschappelijke vraagstukken. Het is voor het nieuwe dorpsoverleg wel zaak dat de inwoners, verenigingen en organisaties vertrouwen in ons hebben, ons weten te vinden en met algemene vragen ook bij ons terecht kunnen. Daar hebben we de komende periode nog een flinke slag te maken. Maar ik ben ervan overtuigd dat dit ons ook gaat lukken.

Inhoud visie

De visie levert mede de agenda op voor het dorpsoverleg en de werkgroepen. De visie is niet hoogdravend. Het profileert Bree als een goed bereikbaar woon-leefdorp met voldoende basisvoorzieningen, met beperkte economische activiteiten, een fraai buitengebied en een sterk gevarieerd verenigingsleven. Het verenigingsleven en de grotere dorpsevenementen leveren een bijdrage aan het wij-gevoel.

De visie geeft ook aan dat unne britse een kenmerkende britse bescheidenheid kent, een ietwat gesloten karakter heeft én ook in zichzelf gekeerd kan zijn. Terwijl juist in deze tijd een actieve houding van het dorp wordt verwacht om de veranderingen in de omgeving en samenleving een goede plek te kunnen geven.

Nu en in de komende jaren staan een aantal zaken op de rol, zoals:

 • Afronding van Hart van Maasbree, met name het dorpsplein
 • De leegstand van met name commerciële ruimten (centrum)
 • De kermis in Maasbree.
 • Verouderde woonwijken die om aandacht vragen.
 • De zorg in het breedste zin van het woord en het nieuwe gezondheidscentrum dat er dan toch eindelijk lijkt te komen.
 • De sporthal die solitair komt te liggen: wat gaat hiermee gebeuren?
 • Een aantal verenigingen die het lastig hebben om te overleven.
 • De busroute door het centrum irt het hart van Maasbree maar ook de grotere evenementen (KVW/kermis). Kunnen we deze niet definitief verleggen naar bijvoorbeeld de Provincialeweg?
 • Afstemming van de evenementen in het seizoen. Niet concurrerend maar juist versterkend.
 • De teloorgang van kinderfeesten als Sinterklaas, Sint Maarten en Koninginnedag moet stop gezet worden.
 • Een beperkt bedrijfsleven en bedrijventerrein, terwijl er juist met Boeszt mogelijkheden liggen voor kleine startende bedrijven. Wie kent eigenlijk Boeszt?
 • De entree bij het bedrijventerrein vraagt al vele jaren om een aanpak. En dat geldt ook voor de ontsluiting van het bedrijventerrein.
 • Een prachtig mooi buitengebied dat onvoldoende toeristisch is ontsloten (fietsen en wandelen).
 • Horeca dat het lastig heeft. Ook hier dreigt verdere leegstand.
 • De jeugd is onze toekomst, daar moeten we meer aandacht voor hebben. Ze moeten in ons dorp kansen zien om te willen wonen. Ik ben dan ook heel blij dat we een tiental enthousiaste jongeren bereid hebben gevonden die mee willen klankborden over de ontwikkelingen die zich voordoen. Ze willen het voortouw hebben als het gaat over activiteiten en faciliteiten die hun juist aangaan. Heel belangrijk. Deze jongeren zullen toch ook voor een groot deel de toekomst van ons dorp moeten inrichten. Een aantal van hun zijn vanavond aanwezig. Ook jullie van harte welkom.

Hoe nu verder?

De afgelopen maanden hebben we als nieuw dorpsoverleg, ook inhoudelijk niet stilgezeten. Een aantal onderwerpen (dorpsplein, de wateroverlast in de Beukenstraat, het gezondheidscentrum en nu de sporthal) staan op onze agenda en worden aangepakt. We ja-knikken niet, maar geven gefundeerd onze mening weer. Ik heb de indruk dat we in het gemeentehuis in ieder geval serieus genomen worden.

Beste wethouder, door de aanbieding van de toekomstvisie "Brits op eigen kracht" hebben we een eerste stap gezet in een veranderend toekomstbeeld voor ons dorp. Dit is slechts een visie, het is nu zaak, dat de geformuleerde doelstellingen opgepakt gaan worden. Er staan een aantal onderwerpen en plannen in die we als dorpsgemeenschap op eigen kracht kunnen oppakken. Voor een aantal plannen hebben we steun van de gemeente nodig. Dit in de vorm van menskracht, procedures en/of geld. We nodigen ons uit om met het gemeentebestuur in gesprek te komen over de inhoud visie en de op te pakken doelstellingen. Het mag en zal geen papieren tijger worden of een visie die zo dadelijk in het gemeentelijk digitaal systeem verdwijnt. Hetgeen we overigens ook niet verwachten.

Met onze gezamenlijke inzet blijft Maasbree een dorp waar we trots op kunnen zijn. Een gewoon dorp maar hedendaags, met veel eigen kracht. Brits op eigen Kracht. 

10 september overhandiging Dorpsvisie Maasbree
Dorpsoverleg Maasbree presenteert Dorpsvisie

Reacties

 
Nog geen reactie
Reeds Geregistreerd? Hier Aanmelden
Gast
donderdag 22 april 2021