Wonen en leefomgeving 1     Wonen en leefomgeving 2     Wonen en leefomgeving 3

Maasbree typeert zichzelf als woon- en leefdorp. Dat betekent dat Maasbree belang hecht aan een kwalitatief goede woon- en leefomgeving. Demografische gegevens van Maasbree tonen aan dat het inwoneraantal tot 2025 redelijk stabiel blijft. Er zal dus geen sprake zijn van krimp. Wel zullen voortgaande vergrijzing en ontgroening plaatsvinden.

Doordat ouderen langer zelfstandig blijven wonen in hun vertrouwde omgeving en door de ontmanteling van verzorgingshuizen, neemt de behoefte aan levensloopbestendige woningen significant toe. Ook de behoefte aan mantelzorgwoningen (waarbij ouders in een aparte wooneenheid ‘in de tuin van een van de kinderen’ wonen) neemt toe. De afgelopen jaren zijn in Maasbree een aantal levensloopbestendige wooncomplexen gerealiseerd (Wozoco, Broekstraat, Westeringlaan). Hoewel dit op het moment voldoende lijkt om aan de behoefte te voldoen, zullen in de toekomst naar verwachting meer van dit soort wooncomplexen nodig zijn. Belangrijk daarbij is dat in deze complexen een mix van ‘jongere ouderen’ en ‘oudere ouderen’ woont, zodat bewoners elkaar kunnen helpen en de woon- en leefomgeving een vitaal karakter behouden. Vindt deze mix niet plaats, dan ontwikkelt een wooncomplex zich langzamerhand tot een verpleeghuisachtige voorziening. Om de ontwikkeling van vitale wooncomplexen voor ouderen te stimuleren zou het wenselijk zijn dat de toewijzing voor deze woningen bij het ‘hometeam’ (samenwerkende professionals in de eerste lijn) zou komen te liggen. In het hometeam zitten lokale zorg- en welzijnsprofessionals, die zowel de mensen kennen die naar een wooncomplex willen verhuizen, als ook weten hoe het gesteld is met de ‘mix van bewoners’ in deze wooncomplexen. Zij kunnen dus een goede afweging maken tussen belangen van degenen die willen verhuizen naar een wooncomplex en het belang van ‘vitaliteit en leefbaarheid’ in wooncomplexen.

Niet alle ouderen verhuizen naar een wooncomplex voor ouderen. Daarom is het belangrijk dat ook bestaande eengezinswoningen levensloopbestendig gemaakt worden. Hier ligt niet alleen een verantwoordelijkheid voor particuliere woningbezitters, maar ook voor verhuurders zoals Wonen Limburg.

De huisvesting van jongeren en starters op de woningmarkt verdient extra aandacht. Veel jongeren willen graag op zichzelf wonen, maar hebben geen kans op de woningmarkt omdat beschikbare huizen of bouwkavels te duur zijn. Een aantal jongeren wil na hun studie graag terugkeren ‘op het nest’, maar haakt af omdat ze geen betaalbare en geschikte huisvesting kunnen vinden. Experimenten met (eventueel) tijdelijke huisvesting  (mits van goede kwaliteit) voor starters behoren tot de mogelijkheden. Voor de toekomst van de leefbaarheid in Maasbree is het van essentieel belang dat jongeren toegang krijgen tot de lokale woningmarkt. Ook leegstaande commerciële ruimten bieden perspectief voor starterswoningen/appartementen. Hier ligt ook een duidelijke rol voor de gemeente.

In het verleden zijn enkele locaties in Maasbree aangewezen als bouwplekken voor nieuwbouw. Sinds het inzakken van de woningmarkt is het nog maar de vraag of al deze locaties (Dörperfeld, In den Bosch en Meuleveld) vol gebouwd worden. Mocht de woningmarkt weer sterk aantrekken, dan zijn er in ieder geval voldoende bouwlocaties. Belangrijk is dat er gebouwd kan worden met de nodige variatie qua kavelgrootte en wijze van bouwen. Het zou goed zijn wanneer er in Maasbree één adres en aanspreekpunt komt voor alle nieuwbouwprojecten. Daarmee kunnen kandidaat-kopers een goede afweging maken van wat er allemaal ‘te koop is op de markt’.

Belangrijk voor het behoud van een goed woon- en leefklimaat is aandacht voor oudere buurten in Maasbree die na de oorlog zijn gebouwd en dringend toe zijn aan een opknapbeurt. Deze opknapbeurten dienen per buurt uitgevoerd te worden in nauw overleg en samenwerking met buurtbewoners. Zij weten immers het beste hoe hun eigen buurt leefbaar kan blijven en welke verbeterpunten er zijn. Speciaal punt van aandacht is de bereikbaarheid van woningen voor brandweer en ambulances. Door de toenemende parkeerdruk raken de woningen in oudere wijken steeds moeilijker bereikbaar voor deze hulp in noodgevallen. Ook de veiligheid in het algemeen is een belangrijk aandachtspunt. Er moet een goede mix zijn tussen bereikbaarheid van woningen en voorzieningen, verkeersveiligheid, en leefbaarheid.

De huidige tijd vraagt ook aandacht voor nieuwe woonvormen, zoals ouders die dichtbij hun kinderen willen wonen, of voor meerdere gezinnen en huishoudens die samen een woonproject willen starten. Deze ontwikkelingen verkeren nog in een pril stadium, maar experimenten hebben ‘recht’ op aandacht. Regelgeving mag geen belemmering zijn om deze experimenten te kunnen starten. Anders gezegd: regelgeving moet leefbaarheid mogelijk maken.

Maasbree telt een groot aantal arbeidsmigranten, met name van Poolse afkomst. Een belangrijke vraag is of de Poolse migranten zich op termijn in het centrum van het dorp willen vestigen, met name wanneer hun toekomst in Nederland ligt. Omgekeerd kun je zelfs de vraag stellen of het wenselijk is dat Poolse migranten allemaal bij elkaar op een plek ver buiten het dorpscentrum wonen en verblijven. In het kader van integratie zou een mix up in het dorp zelf wenselijk zijn. Misschien moet Maasbree wel kiezen voor een actief stimuleringsbeleid om Poolse immigranten te motiveren in de dorpskern te gaan wonen, met name wanneer hun toekomst voorgoed in Nederland ligt.