Welzijn zorg voorzieningen 1     Welzijn zorg voorzieningen 2     Welzijn zorg voorzieningen 3

Sociale kaart

Klik op onderstaande afbeelding voor de meest recente sociale kaart (versie 15-8-2019).

sociale kaart

 

Wat doet het kernteam zorg en welzijn?

Inwoners van Maasbree zijn van oudsher in hoge mate bereid om voor elkaar te zorgen als omstandigheden daarom vragen. Elkaar helpen vanuit een vriendschappelijke vanzelfsprekendheid of als de nood aan de man is, zit als het ware in de genen van Maasbreese mensen.  Daar tegenover staat dat men niet gauw om hulp zal vragen. Er is sprake van een zekere vraagverlegenheid. Mensen lossen liever zelf hun problemen op dan dat ze de hulp van anderen inschakelen.

Maasbree kent talloze verenigingen, organisaties en groepen die actief zijn op het brede terrein van welzijn en zorg. Vaak richten deze organisaties zich op een bepaalde groep van inwoners, zoals eenzame ouderen, zieken, mensen met beperkingen, dementerende ouderen, enz. De inzet van al de vrijwilligers die de activiteiten organiseren, verdient veel waardering. Vraag is wel of deze organisaties op dit moment niet te zeer geïsoleerd van elkaar werken. In de toekomst zal de behoefte aan activiteiten en voorzieningen op het gebied van welzijn en zorg sterk toenemen, zo is de verwachting. Het beroep op vrijwillige inzet van de gemeenschap om mensen die behoefte krijgen aan ondersteuning en zorg, te helpen, zal dientengevolge ook sterk stijgen. De vraag is of huidige vrijwilligersorganisaties  voldoende sterk zijn om al deze vragen aan te kunnen. Naar de mening van de werkgroep welzijn-zorg-voorzieningen is het belangrijk en noodzakelijk dat bestaande vrijwilligersorganisaties op het gebied van welzijn en zorg nauwer met elkaar gaan samenwerken. Door die samenwerking wordt het mogelijk om uitdagingen in de toekomst gezamenlijk op te pakken. Samenwerking versterkt de kracht van individuele vrijwilligersorganisaties. Bundeling van krachten kan leiden tot een stevig ‘dorpsnetwerk informele zorg’, bestaande uit alle vrijwilligersorganisaties en groepen die zich op vrijwillige basis bezighouden met (onderdelen van) welzijn en zorg en daaraan gekoppelde activiteiten en voorzieningen. Dit dorpsnetwerk informele zorg kan ook een stevige gesprekspartner zijn voor de ‘formele zorg’, d.w.z. de organisaties die zich beroepshalve met welzijn en zorg bezighouden. Bovendien kan het dorpsnetwerk ook optreden als gesprekspartner en onderhandelingsorgaan richting gemeente. Het beleid van de gemeente Peel en Maas is immers gericht op versterking van de lokale krachten in de gemeenschap om zelf de uitdagingen op het vlak van leefbaarheid, welzijn en zorg op te pakken.

Demografische ontwikkelingen zoals ontgroening en vergrijzing maken dat in de toekomst de inzet van inwoners van Maasbree voor elkaar zal moeten groeien om de lokale samenleving leefbaar te houden. Op dit moment is dit bewustzijn in Maasbree nog onvoldoende aanwezig. Er is weinig gevoel van urgentie voor de ontwikkelingen die op Maasbree afkomen, en de houding van veel inwoners is er een van afwachten wat de dag van morgen biedt. Een van de uitdagingen van het dorpsnetwerk informele zorg zal zijn om in Maasbree het bewustzijn te versterken dat het een verantwoordelijkheid voor iedereen in de gemeenschap is om te zorgen voor een goed leef- , welzijns- en zorgklimaat in het dorp. Dat vraagt om een actieve benadering van inwoners met de vraag om mee te doen, mee te helpen aan het organiseren en uitvoeren van kleinschalige welzijns- en zorgactiviteiten. Gelet op het feit dat veel inwoners van Maasbree op dit moment al de zorg voor een familielid op zich nemen, zou het een natuurlijk proces kunnen zijn dat zij deze aandacht ook schenken aan de buurman of buurvrouw of iemand verder weg in het dorp, wanneer dat nodig is. “Van familiezorg naar gemeenschapszorg” zou het motto kunnen zijn.

Om het dorpsnetwerk informele zorg een goede basis te geven, is het belangrijk om te weten wat er allemaal al gebeurt in Maasbree op het gebied van welzijn en zorg en welke activiteiten en voorzieningen er momenteel al zijn. Het uitwisselen en delen van deze basiskennis tussen vrijwilligersorganisaties leidt tot versterking van de onderlinge samenhang en is een eerste stap om een platform van informele zorg te realiseren. Een goede sociale kaart van organisaties en activiteiten en voorzieningen is een basisvoorwaarde voor het welslagen van het dorpsnetwerk en een belangrijk instrument voor medewerkers van het infoloket Maasbree om adequaat te kunnen reageren op vragen en verwachtingen van inwoners. Ook beroepsmatige zorgaanbieders (formele zorg) hebben baat bij een goede sociale kaart. Het is immers duidelijk dat door de groei van behoeften aan welzijn en zorg in de toekomst formele zorg afhankelijk is van het goed functioneren van informele zorg in Maasbree. Door een goed samenspel tussen informele en formele zorg en door regelmatig contact met elkaar te hebben, is Maasbree in staat een vitale gemeenschap te blijven, waarin aandacht is van mensen voor elkaar en welzijn en zorg een natuurlijke plek hebben.  

De route om te komen tot een dorpsnetwerk informele zorg dat ook als platform kan dienen voor overleg met formele zorg en gemeente, verdient regie. Deze regie moet bij voorkeur in het dorp zelf liggen, waarbij ondersteuning en facilitering door de gemeente noodzakelijk is. Het bij elkaar brengen van de vrijwilligersorganisaties en het creëren van het platform is een verantwoordelijkheid van het dorp zelf, maar heeft meer kans van slagen wanneer dit proces ondersteund wordt door een soort van ‘dorpsondersteuner’, die een sterke binding heeft met het dorp, en vooral in staat is om de noodzakelijke verbindingen tussen de diverse organisaties en groepen te leggen. Te vergelijken met de combinatiefunctionaris in de sport.

Het werken aan het dorpsnetwerk informele zorg kan parallel lopen met aandacht voor bestaande en nieuw te ontwikkelen voorzieningen en activiteiten op het gebied van welzijn en zorg in Maasbree. Maasbree telt een groot aantal goed functionerende voorzieningen. Een aantal nieuwe voorzieningen zijn momenteel in ontwikkeling of verkeren in een ideeënfase. Een willekeurige en niet-uitputtende opsomming: MFA, Dorpsdagvoorziening, eetpunt, infoloket, dorpsvervoer, gezondheidscentrum, activiteiten van diverse vrijwilligersorganisaties, enz. Eventueel valt ook te denken aan een rouwkamer voor overledenen, in huiselijke sfeer.

Ook op het gebied van wonen zijn de laatste jaren een aantal projecten voor ouderen gerealiseerd. Daarmee is een stukje achterstand dat vroeger bestond, deels ingelopen. Op termijn zal de behoefte aan ouderenhuisvesting verder toenemen. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is de samenstelling van de bewonersgroepen van bestaande en nieuw te bouwen wooncomplexen voor ouderen. De werkgroep welzijn-zorg-voorzieningen pleit voor een betere mix van vitale en minder vitale ouderen. Dit kan onder andere bereikt worden door het toewijzingsbeleid voor deze ouderencomplexen in handen van het home team te leggen.

De laatste jaren is er in Maasbree veel gesproken over de wens om te komen tot een gezondheidscentrum waar alle eerstelijns zorgaanbieders in samenwerken. Een gezondheidscentrum versterkt de samenhang in het aanbod van welzijn en zorg, en is een belangrijk instrument voor een bijdrage aan een vitaal woon- en leefklimaat voor alle leeftijdsgroepen. In een gezondheidscentrum kunnen informele en formele netwerken van welzijn en zorg elkaar inspireren, samenwerken en versterken. Dat er een gezondheidscentrum moet komen, staat vast. Nu nog de geschikte locatie!