Verenigingen 1     Verenigingen 2     Verenigingen 3

Maasbree kent een rijk, boeiend en bont verenigingsleven, met veel actieve vrijwilligers en kaderleden. Verenigingen bestrijken diverse terreinen die voor inwoners van Maasbree van belang zijn, zoals sport, cultuur, persoonlijke ontplooiing, welzijn, zorg, jeugd, buurtleven, recreatie en ontspanning. Kenmerkend is de bereidheid van mensen om samen te werken, echter wel voornamelijk binnen de eigen vereniging. De wil van verenigingen om onderling samen te werken en daarmee vernieuwend te zijn, is minder sterk ontwikkeld. Over het algemeen zijn verenigingen ‘in zichzelf gekeerd’ en zien ze elkaar meer als concurrenten dan ‘collega’s’. Binnen sportverenigingen zoekt men via de stichting Bree steeds meer samenwerking op. Dit leidt tot zichtbare resultaten en voordelen. Op het terrein van cultuur is samenwerking tussen ‘t Maf en MFA (in oprichting) een kans die op dit moment nog onvoldoende wordt  benut.

Er zijn een aantal ontwikkelingen die de noodzaak voor verenigingen om meer samen te werken urgent maken. Denk aan toenemende individualisering van de samenleving, de moeite die het kost om voldoende kaderleden en bestuursleden te krijgen, afnemende overheidsbemoeienis, inclusief terugloop van structurele subsidies en privatisering en beheer van accommodaties.

De Maasbreese sportverenigingen zijn de afgelopen jaren een traject van samenwerking gestart om de functie van de sportverenigingen voor Maasbreese inwoners van alle leeftijden te versterken. De stichting Bree is opgericht en heeft tot doel te komen tot een gevarieerd sportaanbod, zowel prestatief, recreatief en commercieel. De buitensportvoorzieningen zijn geprivatiseerd, van goede kwaliteit, goed bereikbaar en gelegen in de sportieve omgeving aan de Breetse Peelweg. Overigens legt privatisering ook de nodige druk op sportverenigingen om de exploitatie van accommodaties rond te krijgen. Verplaatsing van de sporthal naar de sportieve omgeving van de Breetse Peelweg zou de, door velen, gewenste integratie en samenwerking tussen binnensport en buitensport versnellen en versterken. Op die manier kan tevens de exploitatie van accommodaties verder worden verbeterd.

Het toekomstbeeld voor Maasbree is dat een vijftal clusters van verenigingen en voorzieningen gaan ontstaan. Een cluster rondom de nieuwe basisschool (kindvoorzieningen, buitenschoolse opvang, peutervoorzieningen). Een tweede cluster in en rondom het MFA (welzijn, recreatie, cultuur, persoonlijke ontplooiing) en een derde cluster op de sportieve omgeving aan de Breetse Peelweg. ‘t Maf blijft een eigen cluster in verband met de belangrijke functie die het vervult als ontmoetingsplaats voor jongeren en jong volwassenen. Samenwerking tussen ‘t Maf en MFA ligt daarbij voor de hand. Het vijfde cluster wordt gevormd door de welzijns- en zorgvoorzieningen, waarin verenigingen en voorzieningen op het vlak van welzijn en zorg nauw met elkaar samenwerken. Veel hangt af van de bereidheid van verenigingen om met elkaar samen te werken en elkaar niet als concurrenten te behandelen. Samenwerking tussen verenigingen kan een goed antwoord zijn op de toenemende individualisering en 24 uurs economie. Daarnaast is het een adequaat antwoord op de afnemende bereidheid van mensen om bestuurlijke verantwoordelijkheid in het verenigingsleven te nemen. Samenwerking vergroot de kans op bestuurlijke slagvaardigheid. De diverse clusters hebben meer kans van slagen wanneer verenigingen zich eigenaar voelen van een van de clusters. Als voorbeeld: gezonde exploitatie van het MFA heeft grotere kans van slagen wanneer het bestuur van het MFA zich gesteund voelt, door de daadwerkelijke steun van verenigingen die in de toekomst in het MFA hun thuisbasis hebben. Hetzelfde geldt voor de andere clusters.

Vanuit de clusters kan een slag naar buiten worden gemaakt, met een aanbod dat meer op het individu gericht is. Denk aan wandelen en fietsen vanuit MFA, individuele sportbeoefening vanuit de sportieve omgeving aan de Breetse Peelweg (rennen, mountainbiken, enz) en muziekoptredens voor jeugd uit de regio in ‘t Maf.

Speerpunt voor de komende tijd is de mogelijkheid tot samenwerking tussen verenigingen in de diverse clusters verkennen en (verder) vormgeven. Daarbij is ondersteuning zoals die momenteel door de combinatiefunctionaris bij de sportverenigingen en kindvoorzieningen geboden wordt ook bij de andere clusters gewenst. Samenwerking kan zowel plaatsvinden op bestuurlijk vlak als ook op het gebied van accommodaties.

Samenvattend: een breed geschakeerd, financieel gezond en veilig verenigingsleven is een belangrijk speerpunt om Maasbree een aantrekkelijk woon- en leefdorp te laten zijn. Een verenigingsleven dat activiteiten heeft voor iedere inwoner en dat zich gedragen en gesteund voelt door diezelfde inwoners. Waar samenwerking voorop staat en concurrentie ondergeschikt is. Geclusterd in een aantal multifunctionele omgevingen, met volop ruimte voor ontmoeting, ontwikkeling, welzijn en zorg voor elkaar. Waar plezier maken in verenigingsverband een centrale plek heeft, dus met veel aandacht voor de ‘derde helft’.