Horeca toerisme en recreatie 1     Horeca toerisme en recreatie 2     Horeca toerisme en recreatie 3

Bij de nadere uitwerking van de toekomstvisie en bij de vertaling van de toekomstvisie in concrete projecten en activiteiten speelt het dorpsoverleg een belangrijke rol. Dat betekent niet dat het dorpsoverleg meteen klaar staat met oplossingen voor de vraagstukken die in deze toekomstvisie aangekaart worden, maar wel dat het dorpsoverleg stimuleert dat dorpsgenoten zelf de ruimte krijgen om vraagstukken op te pakken. De rol van het dorpsoverleg is vooral ondersteunend aanwezig zijn, rondkijken, luisteren en verbindingen leggen tussen mensen, verenigingen en initiatiefgroepen in het dorp. Het dorpsoverleg stimuleert vooral de dialoog tussen inwoners, door mensen aan te spreken en door te benadrukken tot welke mooie resultaten samenwerking kan leiden. Het scheppen van ruimte en vertrouwen in de eigen capaciteiten onder inwoners hoort hier ook bij.

Het dorpsoverleg gaat dus niet zelf projecten en activiteiten die uit de toekomstvisie voortvloeien, uitvoeren. Ook al leeft die verwachting wellicht bij een deel van de inwoners. Een belangrijke taak van het dorpsoverleg is het scheppen van voorwaarden waardoor inwoners zelf met deelvraagstukken aan de slag kunnen. Inwoners gaan zelf in werkgroepen aan de slag met deelonderwerpen uit de toekomstvisie. De diverse hoofdstukken van deze toekomstvisie vormen de agenda voor de verschillende werkgroepen die in Maasbree geformeerd (moeten) worden. Om de communicatie tussen de werkgroepen te bevorderen en om te zorgen voor een integrale aanpak, zullen uit iedere werkgroep de voorzitter of kartrekker zitting nemen in het dorpsoverleg. Het dorpsoverleg bestaat dus uit de voorzitters of kartrekkers van de diverse werkgroepen, aangevuld met een dagelijks bestuur dat de grote lijnen bewaakt en de communicatie over de uitvoering van de toekomstvisie naar inwoners van het dorp en naar andere partijen zoals gemeente en maatschappelijke organisaties verzorgt.

Het dorpsoverleg zorgt ook voor een goede communicatie met de gemeente en andere belanghebbende partijen bij de uitvoering van de toekomstvisie. Samengevat wil het dorpsoverleg van Maasbree een communicatief en inspirerend platform zijn voor werkgroepen die de uitvoering van de toekomstvisie ter hand nemen. Daarnaast wil het dorpsoverleg een communicatieve partner zijn voor de gemeente. Deze rolopvatting vraagt om een proactieve houding, maar wel met de nodige bescheidenheid.

Op dit moment hebben de leden van de stuurgroep die de discussies over de toekomstvisie coördineerden, collectief besloten toe te treden tot het dorpsoverleg. Samen met degenen die zich al langer inzetten voor het dorpsoverleg, is er nu een sterk collectief ontstaan dat met veel enthousiasme aan de slag wil met de toekomstvisie van Maasbree.