Hart van Maasbree 1     Hart van Maasbree 2     Hart van Maasbree 3

Het hart van Maasbree staat volop in de belangstelling van de Maasbreese inwoners. Na de realisatie van de nieuwe basisschool en de herinrichting van het Kennedyplein is nu de verbouwing van het voormalige gemeentehuis tot MFA aan de beurt en de herinrichting van het bovenste dorpsplein. Belangrijke projecten die mede door de inzet van tientallen inwoners tot stand komen. Zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van deze projecten, stellen we echter de vraag of de ontwikkeling van deze projecten niet sterker vanuit een samenhangende visie op het centrum van Maasbree zou moeten gebeuren. Door de huidige werkwijze loopt Maasbree het risico dat diverse projecten en plannen naast elkaar ontwikkeld en gerealiseerd worden, waardoor de samenhang tussen diverse onderdelen ontbreekt. Met het gevaar dat diverse elementen van het centrum als los zand aan elkaar hangen. Om die reden is het urgent dat er een samenhangende visie op het centrum van Maasbree ontwikkeld wordt, waarin de diverse elementen en projecten waar behoefte aan is, een samenhangende betekenis krijgen. Alleen daardoor zal het centrum van Maasbree de rol krijgen die past bij een vitaal woon- en leefdorp.

Er zijn een groot aantal elementen en projecten die een rol spelen bij de ontwikkeling van het centrum van Maasbree. Sommige spelen op de korte termijn, andere liggen wat verder in de toekomst. Een samenhangende visie dient de volgende elementen en ontwikkelingen te bevatten:

Toekomst van de bibliotheek. In veel dorpskernen krimpt de bibliotheek of krijgt ze aanvullende functies. In Maasbree heeft de bibliotheek een prominente plaats in het dorpscentrum. Zeker is dat de bibliotheek in de toekomst andere functies zal krijgen en dat dit ook gevolgen zal hebben voor de huisvesting van de bibliotheek.
Toekomst van de kerk. Het kerkgebouw heeft een markante positie in het dorp. Je zou kunnen zeggen dat het hele dorpsleven ‘over de toren van de kerk’ is georganiseerd. Met de afname van de religieuze functies van het gebouw en de terugloop van de kerkgang is het urgent dat Maasbree nadenkt over toekomstige functies van het kerkgebouw. Dit is niet alleen een verantwoordelijkheid van het kerkbestuur maar van de hele dorpsgemeenschap. Ook al lijkt deze discussie nog ver weg te liggen, vroeg of laat komt ook Maasbree voor de vraag te staan welke functies de dorpsgemeenschap aan het kerkgebouw wil geven om op die manier het gebouw voor de toekomst veilig te stellen. Want afbreken is geen optie. Bij het nadenken over toekomstige functies van het kerkgebouw is het verstandig om niet bij voorbaat allerlei opties uit te sluiten. Durf breed en nieuw te denken!
Toekomst huis van de Loo: dit markante gebouw dient een plek te krijgen in een samenhangende dorpscentrumvisie.
Maasbree heeft dringend behoefte aan een eerstelijns gezondheidscentrum. Een werkgroep bestaande uit inwoners en huisartsen zoekt al geruime tijd naar een geschikte locatie. Belangrijk is dat bij het besluit over de locatie goed naar de samenhang met andere basisvoorzieningen gekeken wordt.  
De Jumbo wil graag haar winkel en parkeergelegenheid uitbreiden. De mogelijkheden op de plek waar de Jumbo nu ligt, zijn zeer beperkt.
De sporthal vervult een belangrijke functie voor verenigingen. Een besluit over de toekomst van de sporthal dient te passen binnen een integrale visie visie op de sportieve omgeving  van Maasbree. Situering van de sporthal aan de Breetse Peelweg zou vanuit de samenwerkingsgedachte tussen buitensport en binnensport een goede zaak zijn.
Er dreigt leegstand van commerciële ruimten in het dorpscentrum. Vanuit de visie dat Maasbree een woon-leefdorp is en geen significante commerciële functie heeft voor de regio, terwijl er wel behoefte is aan basisvoorzieningen in het dorp, moet er een samenhangend plan gemaakt worden voor de behoefte aan commerciële ruimten in het dorpscentrum. Wellicht moeten er meer mogelijkheden komen voor ‘niche-markten’ en kleine winkels die gerund worden door mensen die van hun hobby hun werk willen maken, part time of anderszins. Ondernemers hebben hier zelf ongetwijfeld ideeën over.
De afwikkeling van het verkeer door het dorpscentrum, m.n. door de Dorpstraat vraagt aandacht. De grote bussen van het Openbaar Vervoer die gebruik maken van de Dorpstraat veroorzaken gevaarlijke en onoverzichtelijke situaties voor inwoners, voetgangers en fietsers in deze straat. Vanuit dit oogpunt is het wenselijk om alternatieve routes voor de bus serieus te onderzoeken.
Voor de leefbaarheid van de dorpskern is het wenselijk om van de Dorpstraat een verkeersluwe weg te maken waardoor verblijf in het dorpscentrum, rondom de kerk, het MFA, de horeca, en de dorpspleinen, een stuk aangenamer wordt.
Een mogelijkheid is ook om het parkeerbeleid in het centrum van het dorp dusdanig in te richten dat alleen degenen die vanwege fysieke omstandigheden met de auto in het centrum moeten komen, hun auto in het centrum parkeren en dat andere bezoekers hun auto in een tweede ring om het centrum heen parkeren. Bijvoorbeeld met zones waar kort geparkeerd mag worden en ‘kiss and ride’ zones?
De aantrekkelijkheid van het dorpscentrum kan ook versterkt worden door bestaande panden die leegkomen en niet opnieuw een bestemming kunnen vinden, om te bouwen tot starterswoningen of startersappartementen.
Belangrijk aandachtspunt is ook de versterking van de samenhang tussen diverse pleinen in het centrum van het dorp. Denk aan Kennedyplein, bovenste dorpsplein en Wozoco plein.
Meer groen in het dorpscentrum bevordert de beleving van inwoners en bezoekers dat Maasbree een woon-leefdorp is met ruim aandacht voor kwaliteit van de woon- en leefomgeving.

De centrale vraag is: hoe komen we tot een samenhangende visie op het hart van Maasbree en willen we dat? Durven we het aan om een integraal plan te maken waarbij de keuzes voor eenieder duidelijk zijn. Dit plan, deze visie, zal in overleg met de gemeente ontwikkeld moeten worden. Ook dient alle kennis die tot nu toe in het dorp al verzameld is door diverse werkgroepen, bij deze visievorming benut te worden. Uiteindelijk heeft iedereen belang bij een levendige dorpskern die het hart vormt van een dorp waar het goed wonen en leven is.

12 November: eerste steenlegging MFA in Maasbree

Op donderdag 12 november wordt de symbolische eerste steen van de MFA gelegd in Maasbree. Tijdens dit feestelijke moment zal ook de cheque van de Rabobank worden overhandigd in het bijzijn van alle betrokken partijen. De eerste steenlegging zal plaatsvinden op dorpstraat 20.