Buitengebied 1     Buitengebied 2     Buitengebied 3

Het buitengebied van Maasbree vertoont een mooie mix van cultuurlandschappen die gevormd zijn door land- en tuinbouw, afgewisseld met fraaie natuur- en bosgebieden. Deze afwisseling van natuur en landschap en open land- en tuinbouwgebieden draagt bij aan de unieke kenmerken van het Maasbreese buitengebied. Zandruggen, beekdalen, cultuurgronden met veel grove grondgebonden tuinbouw en bosgebieden zijn op een natuurlijke wijze met elkaar verbonden.

Het is niet verwonderlijk dat belangen van degenen die in het buitengebied wonen, werken, leven of recreëren niet altijd onderling met elkaar stroken. De belangen van land- en tuinbouw verschillen van die van recreatie en natuur. Toch overheerst in Maasbree de overtuiging dat agrariërs, natuurliefhebbers en recreanten met elkaar in gesprek willen blijven om het buitengebied van Maasbree zodanig in te richten dat iedere partij er zijn voordelen en pluspunten uit kan halen. Daarnaast zijn er ook gemeenschappelijke belangen waar iedereen bij gebaat is: denk aan werkgelegenheid in de land- en tuinbouw die op haar beurt zorgt voor inkomens en koopkracht van mensen die dat geld besteden aan boodschappen, recreatie en horeca.

Onder agrariërs in Maasbree bestaat een sterk wij-gevoel. Zij zijn bereid met elkaar samen te werken, bijvoorbeeld door het uitruilen van gronden om teeltwisseling mogelijk te maken. De land- en tuinbouw zit gevangen in een proces van schaalvergroting en intensivering wat soms botst met belangen van natuur en recreatie. Een voorbeeld: de landbouwwerktuigen worden dusdanig groot, dat de bestaande infrastructuur van wegen er niet op berekend is. Veel wegen in het buitengebied zijn onvoldoende toegerust om de stroom van landbouwverkeer, recreatie en woon-werkverkeer op te vangen. Met name de combinatie van fietsverkeer en zwaar landbouwverkeer kan tot onveilige situaties leiden. Daarnaast is de afsluiting van een aantal doorgaande routes voor landbouwverkeer een doorn in het oog voor de agrariërs. Dit leidt tot onnodig omrijden en belasting van andere smalle wegen in het buitengebied. Ook het onderhoud van wegbermen laat hier en daar te wensen over. Een verdere scheiding van landbouwverkeer en fietsverkeer door het aanleggen van halfverharde fietspaden langs akkerranden zou een oplossing kunnen zijn om de veiligheid in het buitengebied te bevorderen. Voor zover er sprake is van sluipverkeer (Lange Heide), dienen er maatregelen genomen te worden om dit te voorkomen, dan wel te ontmoedigen.

Het buitengebied van Maasbree biedt goede mogelijkheden voor recreatie en toerisme. Met name fietsen en wandelen zijn volop mogelijk. Door de afwisseling van landbouw, natuur en bos is er veel te zien en te beleven rondom Maasbree. Twee punten verdienen extra aandacht: het onderhoud van wegbermen, inclusief de begroeiing die veel overlast veroorzaakt voor de landbouw (distels, brandnetels, berenklauw enz.), en leegstaande bedrijfsgebouwen die het landschap ontsieren. Deze leegstaande bedrijfsgebouwen bevatten soms asbest en er is behoefte aan een saneringsprogramma om deze gebouwen die niet meer gebruikt worden, op te ruimen. Om de diversiteit van natuur en landschap verder te verbeteren, is onderhoud van wegbermen noodzakelijk. Op sommige plaatse kan de overgang tussen natuur en landbouw met eenvoudige ingrepen verbeterd worden, bijvoorbeeld door nadrukkelijker te kiezen voor een opbouw van ‘laag naar hoog’ (gras, bloemen, struiken, bos).

Land- en tuinbouw kunnen een rol spelen bij de promotie van toerisme en recreatie. In de toekomst zou bijvoorbeeld door lokale ondernemers en agrariërs een boerenmarkt in het MFA en op het dorpsplein georganiseerd kunnen worden om de land- en tuinbouw te promoten. Ook zouden agrariërs nauwer kunnen samenwerken met de horeca in Maasbree om netwerken van eten, drinken en recreëren in het buitengebied te promoten. Een goede samenwerking tussen agrariërs, horeca en recreatieve sector is in belang van alle partijen. Om het buitengebied meer te verbinden met de dorpskern zouden een aantal ‘dorpsommetjes’ uitgezet kunnen worden, aansluitend op het wandelknooppunten systeem.

Kleinschalige recreatieondernemers worden nogal eens belemmerd door regelgeving, wanneer ze een plan willen realiseren. Communicatie met gemeente over plannen en regelgeving verdient aandacht. Hetzelfde geldt voor de agrarische sector. De noodzaak om uit te breiden en in te spelen op voortdurende modernisering van land- en tuinbouw vraagt om actieve communicatie tussen agrarische sector en gemeente, zeker wanneer ook belangen van natuur en recreatie meegewogen moeten worden. Maasbree wil zich graag op de kaart zetten als woon-, werk- en leefdorp, waar natuur, recreatie, toerisme en land- en tuinbouw in het buitengebied op een harmonieuze manier met elkaar verweven zijn. Een nieuw Landschapsbeleidsplan zou een goed hulpmiddel zijn om de samenhang in de ontwikkelingen in het buitengebied tussen land- en tuinbouw en natuur en recreatie te kunnen sturen.

Tot slot is beschikbaarheid van glasvezel in het buitengebied een belangrijke voorwaarde voor ondernemers in land- en tuinbouw en recreatie om ‘met de tijd mee te kunnen’. De huidige internetverbindingen zijn te traag voor een goede bedrijfsvoering. Overigens is dit geen typisch Maasbrees belang, maar een onderwerp waar alle buitengebieden van Peel en Maas en aangrenzende gemeenten mee te maken hebben.