Bedrijfsleven en werkgelegenheid 1     Bedrijfsleven en werkgelegenheid 2     Bedrijfsleven en werkgelegenheid 3

Hoewel Maasbree te typeren valt als een woon-leefdorp, is er ook veel bedrijvigheid in en rondom het dorp. Op het industrieterrein is een grote groep ondernemers gevestigd, waarvan een aantal kleinschalig van karakter is, maar ook een paar ‘grotere jongens’. Deze ondernemers kennen elkaar en hebben regelmatig contact. In het buitengebied zijn tientallen land- en tuinbouw bedrijven gevestigd, met name in de volle grondtuinbouw en glasteelt. Al deze bedrijven zorgen voor veel werkgelegenheid. In Maasbree wonen relatief veel arbeidsmigranten, van wie de meesten uit Polen afkomstig zijn. Deze arbeidsmigranten wonen hoofdzakelijk in Breebronne. Zoals elders door de werkgroep wonen en leefomgeving beschreven, is deze concentratie van arbeidsmigranten op één locatie niet optimaal vanuit integratieoogpunt. Het zou beter zijn wanneer arbeidsmigranten in de dorpskern zouden wonen. Voorwaarde is wel de aanwezigheid van voldoende betaalbare woningen in goedkopere koop- en huursegmenten van de woningmarkt.

De gemeente Peel en Maas stuurt te veel op vestiging van bedrijven in Panningen en (de laatste jaren) Beringe. Hetzelfde geldt voor glastuinbouw (Siberië). De gemeente Peel en Maas moet juist het industrieterrein in Maasbree meer op de voorgrond plaatsen, vanwege de uitermate goede ligging ten opzichte van de A67, A73 en A74 (met aansluiting op het Duitse achterland). Ruimte voor uitbreiding is er (nog) voldoende, echter het industrieterrein is zeer slecht bereikbaar! Zowel de entree aan de Venloseweg als aan de Sevenumseweg is gevaarlijk en onaantrekkelijk. Een nieuwe ontsluitingsweg vanuit Brand Loyalty zou een oplossing kunnen zijn. Daarnaast is centralisatie van bedrijvigheid op slechts enkele plekken in de gemeente geen goede keuze. Juist door bestaande bedrijven de kans te geven zich te ontwikkelen kan er een gevarieerde bedrijvigheid ontstaan. Dit geldt zowel voor het industrieterrein als voor het buitengebied. De gemeente dient dan wel meer voorwaardenscheppend dan sturend te zijn! Ondernemers moeten zelf de vrijheid hebben om te kiezen waar ze zich willen vestigen en niet gedwongen worden (zich gedwongen voelen) om te kiezen voor Panningen of Beringe, of op een bepaalde plek in het buitengebied. Nu drukt de gemeente te vaak haar eigen belang door, bijvoorbeeld met grondexploitatie.

Om in de toekomst voldoende bedrijvigheid in Maasbree te houden, zijn inspanningen van de gemeente noodzakelijk. Het industrieterrein vraagt om onderhoud, evenals het buitengebied. Leegstaande boerderijen en loodsen dragen niet bij aan de leefbaarheid van Maasbree en het buitengebied. Belangrijk is dat er een goed woon- en leefklimaat in Maasbree is, zowel voor lager als hoger opgeleiden. Gemeente Peel en Maas moet zich met name sterk maken voor de vestiging van kleinschalige en middelgrote bedrijven in Maasbree, zowel in de maakindustrie, als in de handel, als in de land- en tuinbouw. Dit leidt tot diversiteit in het aanbod, meer kansen op werkgelegenheid, en een leefbare dorpskern met voldoende primaire detailhandel. Bij een woon- en leefdorp dat wil scoren met kwaliteit, hoort ook een detailhandel die voorziet in de primaire levensbehoeften.