Voorwoord 1Voorwoord 2Voorwoord 3

Maasbree bouwt aan haar toekomst
Meteen na de zomer van 2014 heeft een groep van ongeveer 40 inwoners van Maasbree het initiatief
genomen om een nieuwe ontwikkelingsvisie, c.q. toekomstvisie voor het dorp op te stellen. Aanvankelijk
bestond de groep uit een tiental inwoners die al heel snel andere mensen gingen benaderen
om mee te doen. Voor een deel kwam dit initiatief voort uit onvrede die bij inwoners groeide over de
versnipperde aanpak van de renovatie van het dorpscentrum. Maar voor een belangrijk deel had het
initiatief ook te maken met de groeiende ambitie om zelf als dorpsgemeenschap aan het roer van
toekomstige ontwikkelingen te staan. Deze ambitie is een rechtstreeks uitvloeisel van het beleid van
de gemeente Peel en Maas, gericht op gemeenschapsontwikkeling door zelfsturing.


De 40 inwoners hebben onder de naam ‘Initiatiefgroep Toekomstvisie Maasbree’ gebrainstormd over
de vraag welke onderwerpen voor de toekomst van de dorpsgemeenschap van belang zijn. Dit leverde
een negental onderwerpen op:

 1. Identiteit Maasbree
 2. Hart van Maasbree
 3. Wonen en leefomgeving
 4. Buitengebied
 5. Verenigingen
 6. Welzijn-zorg-voorzieningen
 7. Jeugd en jongeren
 8. Bedrijfsleven en werkgelegenheid
 9. Horeca, toerisme en recreatie

In september 2014 is een achttal werkgroepen geformeerd die ieder één van deze thema’s zijn gaan
uitwerken. Het thema identiteit is door alle werkgroepen besproken. De gesprekken over de thema’s
vonden plaats in de periode november 2014 – maart 2015. Opdracht voor de werkgroepen was om
een (deel)visie samen te stellen over hun onderwerp.


De werkzaamheden van de werkgroepen werden gecoördineerd en begeleid door een stuurgroep
die bestond uit de voorzitters van de werkgroepen. Alle deelvisies zijn in maart-april 2015 gebundeld
tot één concept toekomstvisie. Deze visie is 22 april besproken met geïnteresseerde inwoners tijdens
een dorpsbijeenkomst. Aan deze bijeenkomst namen ongeveer 55 inwoners deel.
Het vervolgtraject vanaf 1 mei 2015 ziet er als volgt uit:

 • Nadat de input van inwoners (22 april) is verwerkt in de toekomstvisie, wordt deze gecommuniceerd
  met alle inwoners van Maasbree.
 • Vervolgens wordt de visie door het dorpsoverleg aangeboden aan het College van B&W
  van Peel en Maas met het verzoek om te reageren op de visie. Uit de reactie zal duidelijk
  moeten blijken, voor welke onderdelen de gemeente (mede)verantwoordelijkheid wil/kan/
  moet nemen en voor welke onderdelen en plannen de dorpsgemeenschap van Maasbree

 • De visie levert de agenda’s voor werkgroepen die onderdelen van de visie gaan uitwerken.
  Belangrijk is dat de werkgroepen goed geïnformeerd zijn over het onderscheid wat het dorp
  zelf kan oppakken en wat de gemeente (mede) moet oppakken. Onderwerpen waar de
  gemeente (mede)verantwoordelijk voor is (trajecten 2 en 3 in het schema van zelfsturing)
  kunnen pas opgepakt worden nadat de gemeente haar reactie op de visie heeft gegeven.
 • De werkgroepen gaan aan de slag onder de vlag van het dorpsoverleg.

 • De communicatie tussen werkgroepen en dorpsoverleg en tussen Maasbree en gemeente
  dient zorgvuldig geregeld te worden.

 • De komende tijd zal het fundament van het dorpsoverleg versterkt moeten worden, zodat
  er een brede basis is om de werkgroepen te coachen en opbrengsten te bespreken.

 

Nu Maasbree op een duidelijke en krachtige manier haar verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid
van het dorp en de vitaliteit van de dorpsgemeenschap oppakt, is het van belang dat andere partijen
zoals gemeente en maatschappelijke organisaties hier niet dwars doorheen gaan werken. Zelfsturing
heeft alleen kans van slagen wanneer de overheid en maatschappelijke organisaties aansluiten
bij de agenda van de dorpsgemeenschap. De rol van gemeente en maatschappelijke organisaties is
afhankelijk van het traject/onderwerp dat aan de orde is. Het in Peel en Maas veelvuldig gehanteerde
schema over zelfsturing en participatie is leidend in deze. Dit vraagt om zorgvuldige communicatie
en af en toe ‘op elkaar wachten’. Aandacht voor het proces is belangrijk om tot volwaardige en breed
gedragen plannen en activiteiten te komen.

Download hier de definitieve versie van Dorpsvisie Maasbree

Download de doelen die voortkomen uit de ontwikkelingsvisie van Maasbree